אשראי דוקומנטרי (Letter of Credit) (L/C )

ערבות בנקאית שמוציא בנק לטובת היצואן (בפקודת היבואן) המבטיח לו תשלום על ידי הבנק, ובתנאי שימציא לבנק מסמכים המעידים על ביצוע הדרישות ועמידה בכל התנאים המוכתבים באשראי הדוקומנטרי.
נגישות