בגדי עבודה

הוצאות ביגוד שהוציא המעביד בכסף או בשווי כסף לרכישת ביגוד (לרבות נעלים) שמיועדים לשמש לצורכי עבודה, וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום או שעל פי דין קיימת החובה ללבוש את הביגוד, הוצאות הביגוד יוכרו כהוצאות מוכרות כדלקמן :

• אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (כגון: חלוק אחיות, סרבל טיסה, גלימה שחורה של עורך דין וכדומה) – ההוצאות יותרו לניכוי במלואן.
• במקרה בו מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצורכי עבודה (כגון: חליפת מדים ייצוגית) יותרו לניכוי 80% בלבד מההוצאה (20% יחשבו להוצאה עודפת).

נקבע כי "בגדים המשמשים לצורכי עבודה", הינם אלה שניתן לזהות בהם באופן בולט את ההשתייכות לעסק, או שעל פי דין קיימת החובה ללובשם. אם לא מתקיימים תנאים אלה אזי אין מדובר "בביגוד לצורכי עבודה", ולא ניתן להתיר בניכוי את ההוצאה כלל.

במקרה בו המעביד מממן ביגוד עבור עובדיו אשר אינם עומדים בקריטריונים אלה, יחשב הדבר כטובת הנאה ששוויה ייזקף להכנסת העובד.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ