בעל ענין

1) יחיד קבוצה או שותפים שיש להם זיקה בפעילות הכלכלית
מסחרית של הפירמה.

2) מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של הפירמה
או מכח ההצבעה בה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר
או את מנכ"ל החברה, מי שמכהן בדירקטוריון החברה ומי
שמכהן כמנכ"ל החברה.

3) חברות קשורות של הפירמה, למשל: חברה בת, חברה קשורה וכדו'.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ