בעל שליטה

בפקודת מס הכנסה מוגדר בעל שליטה כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחד מאלה:
• ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב- 10% לפחות מכח ההצבעה.
• בזכות להחזיק ב – 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב – 10% לפחות מכח ההצבעה או בזכות לרכשם.
• בזכות לקבל 10% מהרווחים.
• בזכות למנות מנהל.
על פי חוק ניירות ערך מוגדר כמי שיש לו את היכולת לכוון את פעילות החברה (למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד או משרה בחברה) ומי שמחזיק 50% או יותר מהון המניות או בזכויות ההצבעה של החברה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ