גילוי נאות

דרישה לגילוי כל העובדות המהותיות והחשובות, כדי שאלו יתנו תמונה מלאה וברורה על מצבה הפיננסי של הפירמה.
חובת גילוי נאות חלה : בדוחות הכספיים של הפירמה, בתשקיף, וכו'.
נגישות