דו"ח כספי

מקבץ של דו"חות המתארים את המצב הפיננסי של החברה, ומתפרסמים אחת לרבעון (עד חודשיים מסיומו).
הם כוללים את דוח המאזן, ואת דוח רווח והפסד ודוחות נוספים כגון : דוח בדבר תיאור עסקי התאגיד, דוח הדירקטוריון ודוח המבקרים.

לדוחות הכספיים מצורפים גם דוחות נלווים (כגון: דוח על השינויים בהון העצמי, דוח על תזרים המזומנים) וכן ביאורים המפרטים ומרחיבים את סעיפי הדוחות.

בתום שנת הכספים (ועד שלושה חודשים מסיום הרבעון הרביעי של השנה) מתפרסם הדוח השנתי, הכולל גם את הדוח התקופתי.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ