דו"ח על הפעילויות

דוח של הכנסות והוצאות הנערך בדרך כלל על ידי מלכ"ר,במקום דוח רווח והפסד הנהוג בפירמה עסקית.
נגישות