דיבידנד

אחוז מהרווח נטו (= הרווח הנקי) שמחולק בין בעלי המניות, מבוטא באחוזים ל- 1 ערך נקוב. חלוקת הדיבידנד דורשת את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. דיבידנד יכול להיות משולם במזומנים או בשווי מזומנים.
נגישות