הודעה לעובד

בהתאם לחוק "חוק הודעה לעובד" שנכנס לתוקפו במהלך יוני 2002, המעביד חייב למסור לעובד תוך 30 יום מיום קבלתו לעבודה – הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו.
פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יכלול את הפרטים הבאים :
• זהות המעביד וזהות העובד (פרטים אישיים).
• תאריך תחילת העבודה וסיום העבודה (אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה).
• הגדרת ותיאור התפקיד.
• שם ותואר תפקידו של הממונה הישיר.
• גובה השכר ומועד תשלומו (היה וכפוף להסכם קיבוצי יש לציין דירוג ודרגות שכר).
• תנאים סוציאליים – פירוט התנאים ולמי הם משולמים.
• היקף המשרה.
• ארגון המעבידים שהמעביד חבר בו, אם קיים.
כל שינוי בתנאי העבודה ימסרו לעובד בכתב, למעט שינויים על פי חוק ו/או שינויים המופיעים בתלוש השכר. עובדים שהחלו לעבוד לפני החלת החוק יכולים לקבל הודעת מעביד לאחר שיבקשו זאת מהמעביד בכתב.
אי העברת פרטים אלו לעובד בכתב מהווה עבירה פלילית, וגוררת הטלת קנסות כספיים על המעביד.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ