הון זר

חלק מהונה של החברה אשר נובע ממימון זר כדוגמת : הלוואות שניתנו לחברה (מבנקים ומנושים אחראים) ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה שייך להון העצמי.

במאזן החברה ההון הזר מוצג במסגרת ההתחייבויות.

נגישות