הון חוזר

נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. ההון החוזר מהווה את אחת האינדיקציות לנזילות של הפירמה.
נגישות