הון מניות מונפק

חלק מהון המניות, שהונפק לבעלי מניות ונמכר למשקיעים.
נגישות