הון מניות נפרע

1) הון המניות המוחזק על ידי ציבור המשקיעים.
2) ההון המונפק שתשלומו נדרש ונפרע על ידי בעלי המניות (= הון המניות ששולם עבורו).
נגישות