הון עצמי

הון עצמי הוא הזכות השיורית בנכסי הישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה (דהיינו : ההון העצמי שווה לנכסי החברה פחות התחייבויותיה) והוא מייצג את סך ההשקעות של בעלי המניות בחברה (הכולל הון, קרנות ועודפים).
נגישות