הוצאה מוכרת בניכוי

הוצאה פירותית שניתן להפחיתה מהכנסה של יחיד או תאגיד, כך שסכום ההוצאה יקטין את ההכנסה החייבת במס (להבדיל מהוצאה הונית שנחשבת לנכס ומופחתת על פני אורך חיי הנכס).
פקודת מס הכנסה מתירה לנכות אך ורק הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה, כפי שמפורט בסעיף 17 לפקודה, ומגדירה הוצאות מסוימות כהוצאות שאינן מותרות לניכוי כלל או שלגביהם נקבעה תקרה לגובה ההוצאה המותרת בניכוי (הוצאות עודפות), למשל: הוצאות אחזקת רכב, כיבודים,נסיעות לחו"ל וכו'.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ