הוצאות הנהלה וכלליות

סעיף בדוח רווח והפסד, הכולל את ההוצאות הקשורות בניהולה והפעלתה של הפירמה, שאינן מהוות עלויות ייצור (עלות המכר) או הוצאות מכירה, כגון: שכר מנהלים, הוצאות הקשורות במטה החברה וכדו'.
נגישות