הוצאות לשלם

זהו סעיף מאזני הנכלל תחת ההתייחבויות השוטפות. סעיף זה מורכב מההוצאות שהפירמה חייבת בהם ושטרם נרשמו בספרים (נזקפו להוצאות), כגון: הוצאות טלפון לשלם,דמי שכירות לשלם וכו'.
נגישות