הוצאות מראש

תשלומים בעד סחורה או שירותים, שטרם נתקבלו ושטובת ההנאה מהם תהיה בעתיד, למשל: דמי ביטוח ששולמו מראש.
נגישות