הוצאות נדחות

הוצאות שהוצאו בעבר הנושאים אופי של נכס או השקעה ועדיין לא הופחתו בדוח רווח והפסד. הוצאות אלו נמנות עם קבוצת הנכסים הלא מוחשיים,כגון: מוניטין, מסים נדחים, פטנטים וכדו'.
מכיוון שטובת ההנאה שנקבל מנכסים אלו נפרסת על תקופה שהיא ארוכה משנה, בכל שנה מפחיתים חלק מההוצאה כהוצאה שוטפת עד להפחתה המלאה של הנכס.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ