הוצאות נדחות

הוצאות שהוצאו בעבר הנושאים אופי של נכס או השקעה ועדיין לא הופחתו בדוח רווח והפסד. הוצאות אלו נמנות עם קבוצת הנכסים הלא מוחשיים,כגון: מוניטין, מסים נדחים, פטנטים וכדו'.
מכיוון שטובת ההנאה שנקבל מנכסים אלו נפרסת על תקופה שהיא ארוכה משנה, בכל שנה מפחיתים חלק מההוצאה כהוצאה שוטפת עד להפחתה המלאה של הנכס.
נגישות