הכנסה חייבת

על פי פקודת מס הכנסה, הכנסה חייבת היא ההכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.
נגישות