הכנסה מיגיעה אישית

פקודת מס הכנסה מגדירה כהכנסה מיגיעה אישית, כספים שנתקבלו (בכסף או בשווי כסף) בתמורה ל :
• עבודה בצורה של שכר ומשכורת,
• הכנסות של עצמאי מעסק או ממשלח יד
• קצבאות שונות
• מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות
• סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד
• כל הכנסה אקטיבית אחרת המוגדרת בפקודה (להבדיל מהכנסות מריבית, דיבידנד וכדו', שנחשבות להכנסות פסיביות).

הכנסות מיגיעה אישית מהוות הכנסה חייבת, וממוסות בהתאם למדרגות המס השונות הקבועות בפקודה.

נגישות