הכנסה

1) לעניין דוח רווח והפסד – המונח הכנסה כולל תחתיו הן הכנסות והן רווחים. הכנסות נובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות. שמות שונים מתייחסים להכנסות : מכירות, ריבית, דיבידנדים, עמלות, דמי שכירות, תמלוגים וכדו'.
פריטים אחרים, אשר מקיימים את הגדרת הכנסה, ועשויים / אינם עשויים לנבוע ממהלך הפעילויות הרגיל של הישות נכללים תחת המינוח רווחים. הרווחים משקפים גידול בהטבות הכלכליות ובנקודה זו הם אינם נבדלים באופיים מההכנסות.
דוגמאות לרווחים – רווחים מגידול ערך בספרים של נכסים לזמן ארוך, רווחים הנובעים ממימושם של נכסים בלתי שוטפים וכו'.
בדרך כלל כאשר במסגרת דוח רווח והפסד מכירים ברווחים, הם יוצגו בנפרד מההכנסות היות ש המידע בגינם הוא שימושי לקבלת החלטות כלכליות. לרוב הרווחים מוצגים בקיזוז הוצאות קשורות.
הביטוי של ההכנסה הוא בדמות תוספת לנכסים שונים או בגידול בערכם (למשל : קבלת מזומנים תמורת מתן שירות). יש לציין כי הכנסה יכולה לנבוע גם במקרה בו מסלקים התחייבויות בדרך של מכירת סחורות, מתן שירות וכדו' .

2) לעניין מס הכנסה – סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו – 3 לפקודת מס הכנסה בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה. הכנסות כוללות בין השאר :
• הכנסה מעסק ומשלח יד.
• הכנסה משכר עבודה.
• הכנסות פיננסיות (דיבידנד וריבית).
• הכנסה מקצבאות.
• הכנסה מדמי שכירות.
• הכנסות מחקלאות.
• ועוד …

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ