הכנסות (הוצאות) אחרות

סעיף בדוח רווח והפסד, הכולל את ההכנסות / הוצאות של הפירמה הנובעות מפעולות שאינן הפעילות העסקית הרגילה. למשל: הכנסות (הוצאות) שנבעו ממימוש רכוש קבוע, הכנסות מדיבידנד ועוד.
נגישות