הפסד מיוחד

זהו סעיף בדוח רווח והפסד, הכולל הפסדים הנובעים מאירועים חריגים שאינם קשורים לפעילות השוטפת (כגון: שריפות, אסונות טבע וכו').
ההפסד מיוחד מוצג בדוח רווח והפסד בנפרד מהפעילות השוטפת של העסק.
נגישות