הפרשה לחובות מסופקים

מדובר בהפרשה בגין חובות מסופקים. ההפרשה הנ"ל מוצגת כהקטנת סעיף הלקוחות.
נגישות