הרשות לניירות ערך

גוף הפועל מכח החוק לניירות ערך ותפקידו שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כנקבע בחוק הנ"ל.
נגישות