השתתפות עצמית

סכום ראשוני ידוע מראש שבו ישא על עצמו מבוטח המופיע בפוליסה בכל בתביעה העומדת לתשלום.
נגישות