התחייבויות לזמן ארוך

על פי רוב מדובר בהתחייבויות שמועד פרעונן הוא למעלה מ – 12 חודשים מתאריך החתך.
נגישות