זכאי

מי שהלווה, מכר או נתן כספים או נכסים לאחר ויש לו זכות חוקית לדרוש אותם מהחייב.
נגישות