חברה אחות

אחת משתי חברות או יותר (חברות בנות), שלהן חברת אם משותפת .
נגישות