חברה בע"מ

זוהי אחת מצורות ההתאגדות.

חברה בעירבון מוגבל. ישות משפטית נפרדת מבעליה, המאוגדת למטרות רווח בהתאם לחוק החברות. חברה בע"מ, יכולה להיות חברה פרטית או חברה ציבורית, ואחריות הבעלים בה מוגבלת לגובה השקעתם בחברה.

חוק החברות תשנ"ט הוא המסדיר את אופן הקמת החברה ודרכי ניהולה.
• חברה בע"מ רשאי לייסד כל אדם, ובלבד שמטרה ממטרות החברה איננה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנות הציבור.
• חוק החברות החדש מאפשר הקמת חברה גם ע"י אדם אחד.
• בניגוד לעבר אין עוד צורך בתזכיר, לצורך הקמת חברה וכיום נדרש מסמך התאגדות אחד בלבד – התקנון.
• דין התקנון, כדין חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה, ולבין בעלי מניותיה לבין עצמם.
לעניין פקודת מס הכנסה מוגדרת חברה כ – "חברה שהואגדה או שנרשמה על פי כל דין בר תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית".

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ