חברה ממשלתית

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית הדירקטורים נתונים בידי המדינה או בידי המדינה עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
נגישות