חברה פרטית

על פי חוק החברות חברה פרטית היא חברה שאינה חברה ציבורית.
חברה פרטית אינה רשאית להציע את מניותיה לציבור ולגייס הון באמצעות ניירות ערך, מניותיה אינן סחירות והזכות להעברת מניותיה מוגבלת (העברת מניות חייבת באישור הדירקטוריון וישנה זכות סירוב לבעלי המניות האחרים(. חברה פרטית פטורה מפרסום דוחותיה הכספיים לציבור, ומחוייבת בהגשת הדוח השנתי בלבד (בשונה מחברה ציבורית).
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ