חברת חוץ

חברה הרשומה מחוץ לישראל וכל חבר-בני-אדם, למעט שותפות, שנרשם או שהתאגד מחוץ לישראל.
נגישות