חייבים

סעיף במאזן בקבוצת הרכוש השוטף, הכולל את החובות של גורמים שונים כלפי החברה (לקוחות, פקיד שומה, רשויות, בעלי מניות וכו').
נגישות