חלויות שוטפות

סעיף בדוח על המצב הכספי (מאזן), בקבוצת ההתחייבויות השוטפות, הכולל את החלק מן הלוואות לזמן ארוך, שעל החברה לפרוע בתוך 12 החודשים שלאחר יום החתך.

נגישות