מאזן

דוח חשבונאי (כספי) – המייצג את המצב הפיננסי של החברה נכון ליום מסוים (ברגע נתון), בדרך כלל בתום תקופה חשבונאית.

כיום נקרא דוח זה בשם "דוח על המצב הכספי" .

המאזן מתאר את סך נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה.

המאזן מחולק לשני צדדים: מצד ימין (צד ה"אקטיב") מוצגים הנכסים ומשמאל (צד ה"פאסיב") מוצגים ההתחייבויות וההון העצמי, וסך שני הצדדים תמיד שווה ("סך המאזן").

נגישות