מבטח

אדם או גוף משפטי שקיבל רישוי מבטח, אשר לקח על עצמו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוח ומתחייב לשפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן.

נגישות