מדד בסיסי

המדד המשמש כמדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, שיצטברו על סכום הקרן (הסכום המקורי).
נגישות