מדד המחירים לצרכן

מדד לעלות המחייה, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לכל חודש (בגין החודש הקודם), אשר משקף את הסחורות והשירותים שנרכשו על ידי ציבור הצרכנים.

כאשר המדד עולה, פירושו שקיימת אינפלציה במשק, ואילו מדד יורד מראה על דפלציה.

נגישות