מדד ידוע

מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם וידוע לציבור. בישראל המדד מפורסם בכל 15 לחודש בגין החודש הקודם.

נגישות