מוניטין

נכס בלתי מוחשי, המשקף את ערך הפירמה מעל לערך ההוגן של הנכסים המוחשיים שלה (מוחשים ובלתי מוחשים) ובניכוי התחייבויותיה.

נגישות