מחזור אשראי

מספר חודשי האשראי בממוצע, שמקבלת הפירמה מספקיה.

מחזור ספקים מחושב כדלקמן:התחייבויות שוטפות פחות בנקים והלוואות לזמן קצר, חלקי עלות המכר, כפול 12.

נגישות