מחזור מלאי

מספר הפעמים בשנה שהחברה מגלגלת את המלאי שלה במהלך השנה. מחזור מלאי מחושב לפי עלות המכר חלקי מלאי.

נגישות