מחזור עסקאות

סך כל המכירות ו/או התמורה בעד שירותים כולל המע"מ.

נגישות