מחיר מימוש

המחיר בו זכאי מחזיק האופציה לממש את זכות האופציה או לקנות את  המניה.

נגישות