מלאי סחורות

מלאי טובין שרכשה פירמה מסחרית מפירמות אחרות כדי למכור אותם מחדש.

המקבילה של מלאי סחורות בפירמה יצרנית הוא מלאי תוצרת גמורה.

נגישות