מלאי

מלאי הוא נכס (רכוש מוחשי) שהפירמה מחזיקה לצורך מכירה, או חומרים וסחורות המשמשים במהלך העסקי השוטף שנועדו למכירה (פירמה מסחרית) או לייצור לצורך מכירה (פירמה יצרנית).

בחוק מפורטות הדרישות החלות על הפירמה בניהול ורישום מלאי עסקי כגון: פירוט הרכב המלאי, ציון בסיס ההערכה והשיטה לקביעת העלות לכל אחד ממרכיבי המלאי, וכו'.

להלן דוגמאות לסוגי המלאי השונים :

  • מלאי חומרי גלם
  • מלאי חומרי עזר
  • תוצרת בעיבוד (בתהליך)
  • מלאי תוצרת גמורה / מלאי סחורות
  • מלאי בניינים למכירה
  • מלאי עבודות בביצוע
  • ועוד

המלאי שיוצג בספרי החברה יימדד לפי הנמוך מבין העלות לשווי המימוש נטו.

ישנן מספר שיטות למדידת עלות המלאי :

  • נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
  • נכנס אחרון יוצא ראשון (LIFO)
  • ממוצע משוקלל של העלות
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ