מנוף פיננסי

היחס ביו ההון העצמי לבין ההון הזר של החברה. כלומר היחס בין השקעת בעלי המניות לבין הסכומים שהחברה לוותה מגורמים חיצונים (נושים) לשם מימון פעילותה.

נגישות