מניות הנהלה

מניה המקנה למחזיק בה זכויות עדיפות בבחירת הנהלת החברה, ללא קשר לשיעור הון המניות שבבעלותו.

נגישות